Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e

 

      

 शब्द लहरी  

                   

 ज्ञानेश्वरीतील  सुंदर  प्रतिमाने


        का  कुर्म  जियापरी ।उवाइला  अवेव  पसरी । ना  तरी  इच्छा  वसे
आवरी । आपुले  आपण  ।।

         तैस   इंद्रिये  आपत्ती  होती । जयाचे  म्हणितले  करिती । तयाची
प्रज्ञा  जाण  स्थिती  पातली  असे ।।

         अर्जुना  आणिकही  एक  । सांगेन
ऐके  कवतिक । या  विषयाते  साधक ।
त्यजति  नियमे ।।


          कासव  हे  आनंदात  असताना आपले  हातपाय  पसरते  अथवा  वाटेल
तेव्हा  आवरून  घेते. 

         त्या  प्रमाणे  ज्याची  इंद्रिये  स्वाधीन  असतात  व  आपल्या  इच्छे
प्रमाणे  वागतात  त्याची  बुद्धी  स्थिरतेस
पावली  आहे असे  समज.

     हे  अर्जुना  आणखी  एक  कौतुकाची
गोष्ट  अशी  की  हे  साधक  या  विषयांचा
निग्रह पुर्वक  त्याग  करतात .


सौ.  शैलजा  जाधव (पाटील)
           चांदवड   नासिक

------------------------------------------

ज्ञानेश्वरीतील  सुंदर  प्रतिमाने


        क्षेत्रादि  इंद्रिये  आवरती  । परी
रसने  नियमु  न  करिती  ते  सहस्त्रधा 
कवळिजती ।  विषयी  इही ।।

        जैसी  वरिवरि  पालवी  खुडिजे ।
आणि  मुळी  उदक  घालिजे ।  तरी  कैसेनि  नाशु  निपजे  । तया  व्रुक्षा ।।

           तो  उदकाचेनि  बळे  अधिके ।
जैसा  आडवेनि  आंगे  फांके । तैसा  मानसी  विषो  पोखे  । रसनाद्वारे  ।।


        जे  साधक  श्रोत्रादि  इंद्रियांना
आवरतात. परंतु  जिभेला  मात्र  निग्रहाने
आवरीत  नाहीत.  ते  या  विषयाकडून
हजारो  प्रकारांनी  वेढले  जातात.

         एखाद्या  व्रुक्षाची  वरवरची  पालवी
खुडली  आणि  त्याच्या मुळाला  पाणी
घातले  तर व्रुक्षाचा  नाश  कसा  होईल

            उलट  तो  व्रुक्ष  पाण्याच्या  बळाने  अधिक  आडव्या  अंगाने
फोफावतो  त्या  प्रमाणे   या  रसनेच्या
द्वारे  म्हणजे हवा  तसा  अन्नरस  घेतला
असता  अंतःकरणात  विषय  वासना
पोसल्या  जाऊन  त्या  अधिकाधिक
पुष्ट  होतात .


          सौ.  शैलजा  जाधव (पाटील)
           चांदवड   नासिक

--------------------------------------

 विचारधारा

जे, स्वतःला श्रेष्ठ  समजते आणि इतरांना कमी लेखण्याची चूक करते त्याची अवस्था एक दिवस अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा ह्या म्हणी सारखी होते. म्हणूनच आपल्या जीवनामध्ये कधीही शहाणे बनत  असाल...तर, इतरांना   कमी   लेखू नका, तर..त्यांना सुद्धा मानाचे स्थान देऊन आपल्यात असलेली माणुसकीच्या धर्माचे पालन करा....

सौ. संगीता संतोष ठलाल
मु. कुरखेडा जि. गडचिरोली
Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणी(ण्या) :

टिप्पणी पोस्ट करा