Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e

 

      

 शब्द लहरी 

------------------------------------

ज्ञानेश्वरीतील   सुंदर  प्रतिमाने

        चैतन्याच्या  भ्रंशी  । शरीरा  दशा  जैसी ।  तैसे  पुरूषा   बुद्धी नाशी । होय
देखै  ।।

          म्हणौनि  आइके  अर्जुना ।  जैसा
विस्फुलिंग  लागे  इंधना ।  मग तो   प्रौढ
जालिया  त्रिभुवन   पुरो   शके  ।।

        तैसे  विषयाचे  ध्यान ।  जरी  विपाये
वाहे  मन ।  तरी  येसणे  हे  पतन  । 
गिवसित   पावे  ।।


         शरीरातील  प्राण  निघून  गेला  म्हणजे  देहाची  प्रेतरूप  दशा  होते .
त्या  प्रमाणे  बुद्धी  नष्ट  झाल्यावर   त्या
जीवाची  स्थिती  होते . असे  जाण .

       म्हणून  हे  अर्जुना  जळणाला
ठीणगी  लागली  व ती  एकदा  का
भडकली  मग  ती  जशी  त्रिभुवनाला
देखील  जाळ्ण्यास    पुरती  समर्थ  होते।।

         त्या  प्रमाणे  विषयाचे   स्मरण
अंतःकरणाकडून  चुकून  जरी  झाले
तरी  एवढा  हा  अनर्थ  त्यास  शोधत
येतो .।।

    सौ.  शैलजा  जाधव (पाटील)
           चांदवड   नासिक
---------------------------------------
 ज्ञानेश्वरीतील   सुंदर  प्रतिमाने

      पार्था  आणिकही  एक ।जरी  नाशले
राग  आणि  द्वेष । तरी  इंद्रिया  विषयी
बाधक । रमता  नाही ।।

           जैसा  सूर्य  आकाश गतु । रश्मि
करे  जगाते  स्पर्शतु  । तरी  संगदोषे  काय
लिंपतु  । तेथिचेनि  ।।

       जरी  उदकी  उदक  बुडीजे  । का  अग्नी  आगी  पोळीजे । तरी  विषय  संगे
आप्लविजे  ।परिपूर्ण  तो ।।


         अर्जुना  आणखी  एक  गोष्ट  तुला
सांगतो   की  राग द्वेष  नाहीसे  झाल्यावर
जरी  इंद्रिये  विषयाचे  ठिकाणी  रममाण
झाली  तरी  ते  विषय  सिद्ध  व्यक्ती ला
बाधक  होत  नाहीत .

            ज्या प्रमाणे  आकाशातून  सूर्य
हा  आपल्या  किरण  रूपी  हातांनी  सर्व
जगाला  स्पर्श  करतो  परंतु  त्याच्या
संसर्ग  दोषाने  सूर्य  लिप्त  होतो  काय ?

           अरे  पाण्यात  पाणी  बुडेल , अग्नी ने  अग्नी  जळेल  तरच  तो
परिपूर्णत्वास  पावलेला  पुरूष  विषय
संगतीने  लिप्त  होईल .


सौ.  शैलजा  जाधव (पाटील)
           चांदवड   नासिक
------------------------------------------

प्रामाणिकपणे  काम करणारास 
 दोन  बक्षिसे हमखास मिळतात 
 एक टीका आणि दुसरे विरोध
 विशेष म्हणजे बक्षीस देणारे दुसरे तिसरे 
 कुणी नसून आपलेच असतात.....!!

सौ.सुनिता आहेर
        
-----------------------------------
 ज्ञानेश्वरीतील   सुंदर  प्रतिमाने


         जैसा  अम्रुताचा  निर्झरू । प्रसवे
जयाचा  जठरू  । तया  क्षुधातृषेचा  अडदरू । कहिची  नाही ।।

        तैसे  ह्दय  प्रसन्न  होये.।   तरी  दुःख  कैचे  के  आहे  ?। तेथ  आपैसे
बुद्धी  राहे  ।  परमात्मरूपी  ।।

       जैसा  निर्वातीचा  दीपू ।सर्वथा  नेणे
कंपू । तैसा  स्थिरबुद्धी  स्वस्वरूपु ।
योगयुक्तु  ।।


          अरे  ज्याच्या  उदरातच  अमृताचा
झरा  उत्पन्न  झाला  त्याला  तशी  तहान
भुकेची  पीडा ,भय  कधीच  नसते.

         त्याच प्रमाणे  ज्याचे  अंतःकरण
प्रसन्न  आहे  त्याला  दुःख  कसले ?  आणि  ते  होणार  तरी  कोठून?  कारण
तेथे  त्याची   बुद्धी  आपोआपच  परमात्मस्वरूपी   स्थिर  होऊन  रहाते.

          ज्या  प्रमाणे  निवाऱ्यातील  ज्योत
मुळीच  कधीही  हालत  नाही.त्याप्रमाणेच
योगयुक्त  म्हणजे  जो  स्थिरबुद्धी  आहे  तो  आत्मस्वरूप   समाधी मधे   निश्चलपणे  मग्न  असतो .


     
सौ.  शैलजा  जाधव (पाटील)
           चांदवड   नासिक
-----------------------------------
विचारधारा

रिमझिम पडणारा पाऊस  हा,सर्वांना हवाहवासा वाटत असते. त्याच, प्रमाणे  पाण्याची सुद्धा  सर्वांना प्रत्येक वेळी,गरज पडत असते. पण,  नेमकं  हा,पाऊस कुठून? आणि कुणापासुन आपल्याला मिळत असते. त्यांचे संघर्ष आणि उपकार एकदा तरी... आपल्या आठवणीत  कायमचं ठेवायला पाहिजे.तेच, म्हणजेच झाडांचे...

सौ. संगीता संतोष ठलाल
मु. कुरखेडा जि. गडचिरोली

------------------------------------
 ज्ञानेश्वरीतील   सुंदर  प्रतिमाने


         इंद्रिये  जे  जे  म्हणती। ते  तेचि  जे
पुरूष  करिती  । ते  तरलेचि  न  तरती ।
विषयसिंधु  ।।
      जैसी  नाव   थडिये  ठाकिता  ।  जरी 
वरपडी  होय दुर्वार्ता  । तरी  चुकलाही  
मागौता । अपापो  पावे  ।।
      तैसी  प्राप्तेही  पुरूषे  ।  इंद्रिये  लाळिली  जरी  कौतुके ।  तरी  आक्रमिला
जाण  दुःखे ।  संसारिके ।।


       इंद्रिये  जे जे  म्हणतील  त्या प्रमाणे
वागणाऱ्या  पुरूषांना  जरी  असे  वाटत
असले  की  या  विषय रूपी   सागरातून
आपण  तरलो  आहोत. तरी ते  खरोखर
तरलेले  नंसतात  .

         ज्या प्रमाणे  एखादी  नाव  तीराजवळ  येऊन टेकते  न  टेकते
तोच  जर  वादळ  उत्पन्न  होऊन
त्यात  ती  सापडते  

       त्या  प्रमाणे  सिद्ध  दशेला  पोहचण्याच्या  जवळच  आलेल्या
म्हणजेच  क्रुतार्थ  होण्याच्या  बेतात
आलेल्या  (ज्ञान संपन्न  होण्याच्या)
पुरूषांने  स्वतः चे  लाड  पुरविले  तरी
तो  संसार दुःखाने   व्यापला  जातो.


         सौ.  शैलजा  जाधव (पाटील)
           चांदवड   नासिक
--------------------------------
 विचारधारा

एकप्रकारचं हसणं हे, जीवन आहे. नेहमीच हसत, रहायचं आणि दुसऱ्यांना सुद्धा हसवत ठेवायचं. हे, आपल्यासाठी व, दुसऱ्यांसाठी चांगलेच आहे.पण, एवढही  व्यर्थ गोष्टींवरती हसू नये.  की,  दुसऱ्यांना त्रास होईल... आणि एक दिवस तेच,आपल्यावरती हसतील.. म्हणून नेहमीच हसत रहा,पण,आपल्यावरती कुणी हसतील असे,हसू नका,..

सौ. संगीता संतोष ठलाल
मु. कुरखेडा जि. गडचिरोली
Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणी(ण्या) :

टिप्पणी पोस्ट करा